Bell Schedules

Daily Block Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:55 AM 8:00 AM 5 min
Homeroom (Block 1) 8:00 AM 8:05 AM 5 min
Convocation 8:08 AM 8:25 AM 17 min
Block 1 8:28 AM 9:42 AM 74 min
Block 2 9:51 AM 11:11 AM 80 min
Lunch 1 (Freshmen & Sophomores) 11:14 AM 11:44 AM 30 min
Block 3 (Freshmen & Sophomores) 11:47 AM 1:07 PM 80 min
Block 3 (Juniors & Seniors) 11:14 AM 12:34 PM 80 min
Lunch 2 (Juniors & Seniors) 12:37 PM 1:07 PM 30 min
Block 4 1:10 PM 2:30 PM 80 min
Group Activity Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:55 AM 8:00 AM 5 min
Homeroom (Block 1) 8:00 AM 8:05 AM 5 min
Convocation/Group Activity 8:08 AM 8:48 AM 40 min
Block 1 8:51 AM 10:06 AM 75 min
Block 2 10:09 AM 11:24 AM 75 min
Lunch 1 (Freshmen & Sophomores) 11:27 AM 11:57 AM 30 min
Block 3 (Freshmen & Sophomores) 12:00 PM 1:15 PM 75 min
Block 3 (Juniors & Seniors) 11:27 AM 12:42 PM 75 min
Lunch 2 (Juniors & Seniors) 12:45 PM 1:15 PM 30 min
Block 4 1:18 PM 2:30 PM 72 min
Mass/AM Activity Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:55 AM 8:00 AM 5 min
Homeroom (Block 1) 8:00 AM 8:57 AM 57 min
Block 2 9:00 AM 9:57 AM 57 min
ACTIVITY 10:10 AM 11:10 AM 60 min
Lunch 1 (Freshmen & Sophomores) 11:14 AM 11:44 AM 30 min
Block 3 (Freshmen & Sophomores) 11:47 AM 1:07 PM 80 min
Block 3 (Juniors & Seniors) 11:14 AM 12:34 PM 80 min
Lunch 2 (Juniors & Seniors) 12:37 PM 1:07 PM 30 min
Block 4 1:10 PM 2:30 PM 80 min
PM Activity Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:55 AM 8:00 AM 5 min
Homeroom (Block 1) 8:00 AM 8:05 AM 5 min
Convocation 8:08 AM 8:25 AM 17 min
Block 1 8:28 AM 9:38 AM 70 min
Block 2 9:41 AM 10:51 AM 70 min
Lunch 1 (Freshmen & Sophomores) 10:54 AM 11:24 AM 30 min
Block 3 (Freshmen & Sophomores) 11:27 AM 12:27 PM 60 min
Block 3 (Juniors & Seniors) 10:54 AM 11:54 AM 60 min
Lunch 2 (Juniors & Seniors) 11:57 AM 12:27 PM 30 min
Block 4 12:30 PM 1:30 PM 60 min
ACTIVITY 1:33 PM 2:30 PM 57 min
Early Dismissal Schedule - 12:40 PM
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:55 AM 8:00 AM 5 min
Homeroom (Block 1) 8:00 AM 8:05 AM 5 min
Convocation 8:08 AM 8:27 AM 19 min
Block 1 8:30 AM 9:30 AM 60 min
Block 2 9:33 AM 10:33 AM 60 min
Block 3 10:36 AM 11:36 AM 60 min
Block 4 11:39 AM 12:40 PM 61 min